PROFILAKTYKA

Misją Fundacji jest przede wszystkim profilaktyka związana z chorobami nerek. Jednym z głównych kierunków działań Fundacji jest finansowanie oraz organizowanie podstawowych badań profilaktycznych, które pozwalają wykryć problemy z nerkami. Zdiagnozowanie potencjalnych zagrożeń z odpowiednim wyprzedzeniem pozwala na szybkie skierowanie na dokładniejsze badania, dzięki czemu pacjent ma szanse na dużo skuteczniejsze leczenie. Odpowiednio wczesne wykrycie choroby pozwala na odsunięcie leczenia nerkozastępczego nawet o kilka lat. Według szacunków konsultanta krajowego w dziedzinie nefrologii prof. Ryszarda Gellerta, na przewlekłą chorobę nerek cierpi w Polsce około 4,2 miliona osób, z czego 95 % o tym nie wie. Do rozpoznania choroby dochodzi zazwyczaj przypadkiem – podczas rutynowych badań, podczas wizyty w szpitalu lub pobytu na SOR.

LECZENIE I POMOC CHORYM

Osoby ze zdiagnozowaną chorobą nerek często borykają się z wieloma trudnościami na każdym etapie życia z chorobą. Leczenie osoby z PChN wymaga dostępu do lekarzy różnych specjalizacji – nie tylko nefrologów. Przykładowo - co czwarta zdiagnozowana osoba doznała upośledzenia funkcji nerek z powodu cukrzycy.  Dlatego jednym z celów Fundacji, jest zapewnienie podopiecznym pomocy w postaci łatwiejszego dostępu do opieki lekarskiej różnych specjalizacji – np. psychologii, dietetyki, kardiologii etc. Tylko kilka procent pacjentów z PChN korzysta z pomocy dietetyka. Jest to bardzo ważny element związany z leczeniem i utrzymaniem stabilnego stanu zdrowia zarówno u osób dializowanych oraz tych niewymagających dializ.

WSPIERANIE OSÓB CHORYCH ORAZ ICH BLISKICH

Bardzo ważnym elementem działalności Fundacji jest wspieranie nie tylko osób chorych, ale także ich bliskich. Choroba nerek dezorganizuje życie nie tylko osoby zdiagnozowanej, ale całej rodziny, która często boryka się z licznymi trudnościami. Fundacja będzie organizować terapie, grupy wsparcia oraz spotkania z psychologami dla osób chorych oraz ich bliskich. Misją fundacji jest również pomoc materialna i rzeczowa dla osób chorych oraz ich rodzin i bliskich, również po śmierci chorego.

DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA I INFORMACYJNA

Celem Fundacji jest upowszechnianie wiedzy o chorobach nerek – zagrożeniach z nimi związanych, metodach ich leczenia, czy transplantologii. Dzięki działalności informacyjnej i edukacyjnej, Fundacja chce szerzyć świadomość społeczeństwa na temat dawstwa organów po śmierci oraz żywego dawstwa. Fundacja ma za zadanie umacniać i upowszechniać wiedzę na temat chorób związanych z nerkami, zachęcać do częstszych badań profilaktycznych oraz promować zdrowy tryb życia i aktywność fizyczną.

POMOC OSOBOM W TRAKCIE DIALIZOTERAPII ORAZ PO TRANSPLANTACJI NERKI

Osoby hemodializowane spędzają około 15-18 godzin na stacjach dializ, nie wliczając dojazdów. W znaczny sposób wpływa to na życie rodzinne, społeczne, a także zawodowe. Niestety, osoby takie mają utrudniony dostęp do życia zawodowego. Często ich stan zdrowia nie pozwala na podjęcie pracy, a co za tym idzie mogą utrzymywać się jedynie z renty lub innych świadczeń społecznych. Misją Fundacji jest dofinansowanie zakupu niezbędnych leków osobom, które takiej pomocy potrzebują. Ponadto Fundacja ma za zadanie wspierać osoby chore oraz osoby po transplantacji nerki, wymagające rehabilitacji. Pomoc dotyczy ułatwiania dostępu do rehabilitacji, a także zakupu lub wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego, w celu szybszego powrotu do sprawności fizycznej do realizacji celów statutowych.