Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Dla Nerek zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Macieja Duszyńskiego, zwany dalej Fundatorem, aktem notarialnym Repertorium A NR 1838/2021 sporządzonym przez Notariusza Agatę Prinke w Kancelarii Notarialnej w Poznaniu ul. Abpa Walentego Dymka 194/32 w dniu 06.07.2021r. działa na podstawie przepisów prawa oraz niniejszego statutu.
 2. Fundacja jest apolityczna i niezwiązana z żadnym wyznaniem.

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną i została powołana na czas nieokreślony.

 

§ 3

Siedzibą Fundacji jest Poznań.

 

§ 4

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, jednak w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Fundacja może tworzyć oddziały oraz inne jednostki organizacyjne.
 3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy
  w wybranych językach obcych.
 4. Ministrem właściwym jest Minister Zdrowia

 

§ 5

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

 

§ 6

Fundacja posługuje się pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji.

 

 

Cele i zasady działania Fundacji

 

§ 7

Celami Fundacji są między innymi:

 1. działania na rzecz ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem chorób nerek;
 2. wspieranie oraz działania na rzecz osób z chorobami nerek, ich rodzin i bliskich;
 3. prowadzenie działalności profilaktycznej, diagnostycznej, leczniczej oraz rehabilitacyjnej w zakresie chorób nerek;
 4. działania edukacyjne i informacyjne w zakresie chorób nerek;
 5. wspieranie i upowszechnianie wiedzy o transplantologii oraz metodach leczenia nerkozastępczego;
 6. pomoc osobom po transplantacji nerki oraz ich rodzinom i bliskim;
 7. działania charytatywne;
 8. współdziałanie z innymi jednostkami zajmującymi się ochroną zdrowia;
 9. promocja zdrowego i aktywnego trybu życia;
 10. gromadzenie środków finansowych na powyższą działalność.

 

§ 8

Fundacja realizuje swoje cele między innymi poprzez:

 1. prowadzenie działalności informacyjnej;
 2. prowadzenie działalności edukacyjnej, coachingowej, w tym organizowanie szkoleń, kursów, wykładów, konferencji, warsztatów i spotkań na temat chorób nerek i metod ich leczenia;
 3. pomoc osobom z chorobami nerek w dostępie do opieki psychologicznej, dietetycznej, nefrologicznej oraz do lekarzy innych specjalizacji, jeśli zajdzie taka potrzeba;
 4. organizowanie grup wsparcia dla osób z chorobami nerek oraz ich rodzin i bliskich;
 5. organizowanie terapii oraz pomocy psychologicznej dla osób z chorobami nerek, osób po przeszczepie oraz ich rodzin i bliskich;
 6. organizacja i nadzór nad badaniami profilaktycznymi, mającymi na celu wczesne wykrycie chorób nerek;
 7. prowadzenie poradnictwa i konsultacji w zakresie chorób nerek, metod leczenia nerkozastępczego oraz transplantacji;
 8. prowadzenie działalności charytatywnej na rzecz osób z chorobami nerek oraz ich rodzin i bliskich, także po śmierci chorego;
 9. wspieranie działalności innych osób prawnych lub fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji;
 10. współpracę z organami administracji samorządowej, państwowej, osobami prawnymi i fizycznymi, z ośrodkami transplantacyjnymi, ze stacjami dializ i innymi ośrodkami opieki zdrowotnej oraz organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą;
 11. prowadzenie działalności wydawniczej służącej celom statutowym;
 12. organizowanie wycieczek ,koncertów, imprez, zjazdów promujących zdrowy i aktywny tryb życia;
 13. prowadzenie strony internetowej;
 14. prowadzenie zbiórek publicznych;
 15. prowadzenie zbiórek poprzez portale internetowe;
 16. podejmowanie innych czynności zmierzających do realizacji celów statutowych.

 

§ 9

 1. Fundacja może prowadzić działalność nieodpłatną i odpłatną.
 2. Fundacja może zatrudniać pracowników, w tym Członków Zarządu Fundacji.
 3. Fundacja przewiduje możliwość przyznawania wynagrodzenia Członkowi Zarządu Fundacji za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.

 

 

§ 10

 1. Fundacja może wykonywać na życzenie i zlecenie samorządów zadania publiczne mieszczące się w zakresie zadań statutowych.

 

 

Majątek i dochody Fundacji

 

§ 11

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 9 000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 12

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

 1. darowizn, spadków, zapisów;
 2. dotacji i subwencji oraz grantów;
 3. zbiórek i imprez publicznych;
 4. majątku Fundacji;
 5. wpływów z działalności odpłatnej;
 6. innych wpływów.

 

§ 13

 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji z poszanowaniem woli spadkobierców lub darczyńców.
 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 3. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
 4. Fundacja może odmówić przyjęcia darowizn, spadków i zapisów.

 

Zarząd Fundacji

 

§ 14

 1. Pierwszy skład Zarządu Fundacji, w tym Prezesa Zarządu Fundacji, powołuje Fundator.
 2. Władzą Fundacji jest Zarząd Fundacji.
 3. W skład Zarządu Fundacji może wchodzić Fundator.
 4. Fundator może w Zarządzie Fundacji pełnić rolę Prezesa Zarządu Fundacji, Wiceprezesa Zarządu Fundacji lub Członka Zarządu Fundacji.
 5. Zarząd Fundacji składa się od jednej do trzech osób, każdorazowo powoływanych przez Prezesa Zarządu Fundacji.
 6. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni Członkowie mogą być powołani i odwołani przez Prezesa Zarządu Fundacji.
 7. W przypadku śmierci Prezesa Zarządu Fundacji decyzje, o których mowa w § 14 punkt 5 i 6, podejmuje Wiceprezes Zarządu Fundacji.
 8. Zarząd Fundacji i jej poszczególni Członkowie wybierani są na czas nieokreślony.
 9. Członkostwo w Zarządzie Fundacji może zakończyć się na skutek złożenia pisemnej rezygnacji do Zarządu Fundacji lub śmierci Członka Zarządu Fundacji.

 

§ 15

 1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu Fundacji należy w szczególności:
 • uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
 • sporządzanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych,
 • uchwalanie regulaminów,
 • zarządzanie majątkiem Fundacji,
 • ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
 • podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach służących realizacji celów statutowych,
 • przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
 • podejmowanie decyzji w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną fundacją oraz likwidacji Fundacji,
 • wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
 • nadzór nad działalnością Fundacji.
 1. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 2. Posiedzenia​ Zarządu Fundacji zwołuje Prezes Zarządu Fundacji z własnej inicjatywy lub na wniosek innego Członka Zarządu Fundacji.
 3. Posiedzenia​ Zarządu Fundacji mogą być zwoływane pisemnie lub za pomocą telefaxu, poczty elektronicznej, telefonicznie lub w formie ustnego zawiadomienia skierowanego bezpośrednio do jej Członków.
 4. Posiedzenia​ Zarządu Fundacji mogą być prowadzone telefonicznie lub za pomocą komunikatorów internetowych, wykorzystujących wideorozmowę w czasie rzeczywistym, w sposób umożliwiający porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim Członków. Za miejsce posiedzenia przeprowadzonego telefonicznie lub za pośrednictwem komunikatorów uznaje się miejsce pobytu prowadzącego to posiedzenie. Protokół z takiego posiedzenia powinien być podpisany przez wszystkich uczestniczących w nim Członków Zarządu Fundacji.
 5. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego Członków, obecnych na posiedzeniu Zarządu Fundacji.
 6. W przypadku równej liczby głosów decydujący jest głos Prezesa Zarządu Fundacji.
 7. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy Członkowie Zarządu Fundacji.
 8. Zarząd Fundacji może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
 9. Zarząd Fundacji co roku sporządza roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

 

Sposób Reprezentacji

 

§ 16

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać każdy z Członków Zarządu Fundacji samodzielnie.

 

Zmiana Statutu

 

§ 17

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji.

 

Połączenie z inną fundacją

 

§ 18

Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

 

§ 19

W sprawach połączenia z inną fundacją decydujący głos ma Zarząd Fundacji.

 

 

Likwidacja Fundacji

 

§ 20

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

 

§ 21

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.

 

§ 22

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały, za zgodą Fundatora lub jej spadkobierców na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

 

 

 

 

Sporządzono dnia 12.07.2021 r.